top of page
  • รูปภาพนักเขียนln lnno

มาตรฐาน GHP คืออะไร? ทำไมถึงเปลี่ยนจาก GMP เป็น GHP


มาตรฐาน GHP คืออะไร? ทำไมถึงเปลี่ยนจาก GMP เป็น GHP

GMP ( Good Manufacturing Practice ) ก็คือ “ หลักเกณฑ์หรือวิธีการผลิตที่ดี ” เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมของการผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการบริโภค เช่น การทำความสะอาด การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่ง อย. ก็ใช้เรียกชื่อหลักเกณฑ์ในการควบคุมผู้ผลิตอาหารนี้ว่า GMP

GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ ISO 9000 อีกด้วย


การผลิตอาหาร ให้ถูกหลัก GMP

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต 3. การควบคุมกระบวนการผลิต 4. การสุขาภิบาล 5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (personal hygiene)


ส่วน GHPs (Good Hygiene Practices)

หรือแปลตามคำศัพท์ ก็คือ “ หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี ” โดยแนวทางการปฏิบัติงานก็เป็นหลักการเดียวกันกับ GMP ซึ่งทางหน่วยงาน Codex (โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) ใช้เป็นชื่อเรียกมาตรฐานจัดการด้านสุขลักษณะ ที่เป็นการจัดการพื้นฐานสภาพแวดล้อมของการผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการบริโภค ว่า GHP มีความปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร ที่เรียกว่า "FARM TO TABLE" หรือ "FARM TO FALK"


การผลิตอาหาร ให้ถูกหลัก GHP

1.บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

2.การผลิตขั้นต้น

3.ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

4.การฝึกอบรมและความสามารถ

5.การบำรุงรักษา การทำความสะอาดและควบคุมสัตว์นำโรค

6.สุขลักษณะส่วนบุคคล

7.การควบคุมการปฏิบัติงาน

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

9. การขนส่งหากคุณคือเจ้าของแบรนด์ หรือนักลงทุนที่กำลังมองหานักการตลาดมืออาชีพ หรือโรงงานผลิตอาหารเสริม-เครื่องสำอาง สามารถปรึกษา #innovalabfactoryโรงงานผลิตอาหารเสริมผลิตเครื่องสำอาง ในตอนนี้ได้เลย
Comments


bottom of page